IT Talent õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1 IT Talent OÜ (registrikood 12735787, täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 218524) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.2 IT Talent OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.3 Õppetöö viiakse läbi aadressil Springhub, Pärnu mnt. 148, Tallinn, Harjumaa asuvates ruumides ja teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides.

1.4 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse IT Talent OÜ veebilehel aadressil www.ittalent.ee.

1.5 Õppetöö toimub valdavalt tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Tellimuskoolitusi on lähtuvalt kliendi vajadusest võimalik kokkuleppel läbi viia ka õhtuti või nädalavahetustel.

1.6 Koolitused toimuvad grupikoolitusena.

1.7 Õppetöö toimub eesti, vene ja inglise keeles, vastavalt grupi koosseisule.

1.8 Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.9 IT Talent OÜ’l on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

1.10 IT Talent OÜ asjaajamiskeel on eesti-, vene või inglise keel.

 

2. Õppekava

2.1 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused (juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel);
 • õppe kogumaht (sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal);
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend (juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid);
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 

3. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

3.1 IT Talent OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid:

 • nimi,
 • kontakttelefon,
 • e-posti aadress,
 • isikukood.

Isikukoodi on vajalik tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

3.2 Täpsemalt on IT Talent OÜ privaatsuspoliitika kirjeldatud siin.

 

4. Koolitusele vastuvõtt

4.1 Koolitusele tuleb eelnevalt kirjalikult registreeruda. Registreeruda saab:

4.1.1 IT Talent OÜ kodulehel www.ittalent.ee,

4.1.2 saates [email protected] aadressile e-kirja.

4.2 Registreerimiseks vajalik info: õppija nimi, isikukood, ametikoht, e-posti aadress, telefoninumber ja arve saaja nimi ning aadress.

4.3 Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile, mille nad sisestasid koolitusele registreerudes kodulehe registreerimisvormile.

4.4 Tellimuse esitamisega loetakse leping poolte vahel sõlmituks, mis annab kliendile või kliendi poolt tellimuses märgitud isikule õiguse osaleda registreeritud koolitusel ning kliendil tekib kohustus tasuda koolituse maksumus.

4.5 Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt üks tööpäev enne koolituse toimumise algust.

4.6 Kursustele registreerunutele saadetakse e-posti teel kinnitused hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust, millel on lisatud täpne koolituse toimumisaeg ja -koht, koolituse kestus.

4.7 Õppijal on õigus saada täiendavat infot IT Talent OÜ töötajatelt, kelle kontaktid on leitavad veebilehel www.ittalent.ee.

 

5. Koolitusgrupi komplekteerimine

5.1 IT Talent OÜ õppegruppide moodustamise aluseks on õppijate ametitase, sobiv õppekeel, samuti õppijate eelistused kursuse toimumise aegade osas.

5.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri ehk õppegrupi nimekiri.

5.3 Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on end eelnevalt registreerunud ning, kes on määratlenud soovitud õppekeele valiku.

5.4 Koolitusgrupis on maksimaalselt 12 õppijat. Miinimumarv õppegrupi avamiseks on 3 õppijat.

 

6. Koolituse tingimused ja koolituse eest tasumine

6.1 Koolituse õpiväljundid omandanud ning sellele vastavalt teadmiste hindamise läbinud osalejale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud osalejale väljastatakse tõend.

6.2 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad kursuse lõpus elektroonilise tagasiside küsitluslehe. 

6.3 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastame e-kirja teel või läbi e-arvete keskuse. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.4 Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust, kui ei ole juhiga ja/või raamatupidajaga kokku lepitud teisiti.

6.5 Koolitusasutusel on õigus mitte lubada koolitusele osalejat, kes ei ole koolitustasu tähtajaks tasunud. 

6.6 Koolituste õppemaks sisaldab ka õppematerjalide maksumust. 

6.7 Koolitusest võib loobuda, teatades sellest kirjalikult e-posti teel ([email protected]) hiljemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust.

6.8 Hilisemal koolitusest loobumisel või koolitusel mitteosalemisel sellest teavitamata vastavalt üldtingimuste 6.7 punktile, kuulub koolituse maksumus täies ulatuses tasumisele ning kliendi poolt juba tasutud koolituse maksumust ei tagastata.

 

7. Õppetasu tagastamise tingimused ja koolitusest loobumine

7.1 Kui õppijal on õppemaks tasutud ja koolitus jääb ära meist tuleneval põhjusel, tagastame õppetasu 100%.

7.2 Kui õppija ei saa õppima asuda, palume meile sellest teada anda esimesel võimalusel telefonitsi või e-kirja teel [email protected], seejärel püüame leida võimaluse, et õppija saaks  koolitusel osaleda järgmise koolituse ajal. Kui see ei ole võimalik, siis on õppijal võimalik koolitusest loobuda.

7.3 Loobumise korral toimub tasutud õppetasu tagastamine järgmistel tingimustel:

 • Koolitusest loobumisest teatamine rohkem kui 7 päeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% õppetasu.
 • Koolitusest loobumisest teatamine hiljem kui 7 päeva enne koolituse toimumist - õppetasu ei tagastata.

7.4 Osaleja koolituselt puudumist või koolituse katkestamist ei tasaarveldata.

 

8. Koolituse ärajäämine või edasilükkamine

8.1 IT Talent OÜ’l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumise aega edasi lükata.

8.2 Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel.

8.3 Koolituse ära jäämisel kantakse õppija soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse õppetasu tagasi täies ulatuses.

 

9. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

9.1 Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täienduskoolitusasutusse, siis arvatakse õppija koolituselt välja.

9.2 Õppija arvatakse koolituselt välja ka siis, kui tal esineb koolituselt puudumisi rohkem kui lubatud %.

9.3 Arvame koolituselt välja õppijad, kes rikuvad avalikku korda, segavad teisi õppijaid või koolitajaid ja on vägivaldsed.

9.4 Õppe jätkamine ja koolituse läbimine on võimalik alles siis, kui on peetud täiendavad läbirääkimised täienduskoolitusasutuse ja õppija vahel ning vajadusel koostame kõne all olevale õppijale individuaalse õppekava.

 

10. IT Talent OÜ kohustub:

10.1 Komplekteerima koolitusgrupid vastavalt õppijate keele valikule ja tasemele.

10.2 Läbi viima koolitused vastavalt kursuse õppekavale.

10.3 Pidama tundide toimumise kohta arvestust.

10.4 Õpetaja haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel ärajäänud tunnid läbi viima tagantjärgi, õppijatega eelnevalt kokkulepitult ja nendele sobival ajal.

10.5 IT Talent OÜ-l on õigus mitte tagastada tasu õppija poolt katkestatud kursuse eest.

10.6 IT Talent OÜ-l on õigus kursuse gruppi mitte avada kui on registreerunud kavandatavast grupi suurusest vähem inimesi.

10.7 IT Talent OÜ-l on õigus muuta kursuse tundide arvu ja hinda, kui õppegruppi on registreerunud eeldatust vähem inimesi, teavitades muutustest grupi liikmeid.

10.8 IT Talent OÜ ei tasaarvelda õppijaga tema puudutud tundide maksumust.

 

 11. Õppija kohustub:

11.1 Osalema kursustel, millele ta on registreerunud või oma osalust kinnitanud kirjalikult taasesitatavas vormis.

11.2 Õigeaegselt tasuma õppetasu IT Talent OÜ poolt väljastatud arve alusel.

11.3 Teatama ette oma tunnist puudumisest.

11.4 Käituma vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele.

 

12. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

12.1 Koolituse lõppedes ja õpiväljundite omandamise korral väljastatakse pidaja poolt tunnistus koolitusel osalejale. Kui õppe käigus õpiväljundite hindamist ei toimunud või õppija neid ei saavutanud, väljastatakse tõend.

12.2 Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas.

12.3 Kõik väljastatud tunnistused ja tõendid on nummerdatud ja nende üle peetakse arvestust.


 

 

OÜ IT Talent õppekorralduse kord kehtib alates 1.12.2020.