Privaatsuspoliitika

IT Talent OÜ järgib isikuandmeid töödeldes Euroopa andmekaitsereegleid (GDPR).

Seadusliku isikuandmete töötlemise tagamiseks täidame järgmisi tingimusi:

 • Andmesubjekt (töötaja, klient, koolitusel osaleja) peab andma nõusoleku oma isikuandmeid töödelda ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
 • Töötleme isikuandmeid andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks.
 • Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja, antud korras IT Talent OÜ, seadusjärgse kohustuse täitmiseks. 

 

Kuidas (Teie) isikuandmeid kogume:

 • Eelkõige kasutame isikuandmeid, mis on kodulehel registreerimisel meile edastanud või andmeid, mida oleme ettevõtte tegevuse või meie teenuse kasutamisel meile tekitatud. 
 • Isikuandmed saame Teilt otse, kui osalete meie koolitusel. Samuti, kui pöördute meie poole meie veebilehe kaudu (e-kirja teel, kirja teel, helistades või osaledes meie korraldatud kampaanias).
 • Kui esindate meie juriidilisest isikust klienti, saame Teie isikuandmed lepingu sõlmimisel või lepingu täitmise käigus. Juriidilisest isikust kliendi esindajana saate Te meile edastada oma teiste esindajate ja/või koolitatavate isikuandmeid.

 

Isikuandmete kogumise eesmärk

IT Talent OÜ poolt kogutavate isikuandmete töötlemise eesmärk on seaduse (sh Täiskasvanute koolituse seadus) poolt toodud nõuete täitmine ja koolituse kvaliteedi tagamine.

IT Talent OÜ poolt kogutavate isikuandmed: 

 • nimi,
 • isikukood, 
 • kontakttelefon, 
 • Skype`i kontakt
 • Telegram`i kontakt,
 • e-posti aadress, 
 • haridustase,
 • töökogemus.

 

Meie privaatsuspoliitika põhimõtted: 

 • Kogume ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid. Isikuandmete kogumisel lähtume isikuandmete töötlemise eesmärgist, st me ei kogu isikuandmeid rohkem, kui vajalik.
 • Isikuandmeid säilitame kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, mille jaoks isikuandmeid töödeldakse.
 • Jälgime isikuandmete õigsust ja vajadusel täiendame, kustutame või korrigeerime kõik töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed viivitamatult.
 • Isikuandmeid töötleme usaldusväärselt ja turvaliselt. Töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev.
 • Valime koostööpartnereid hoolikalt. Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad on isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiavad isikuandmeid turvalisust. Meie kliendid võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. 

 

Töötleme isikuandmeid nii vastutava, kui volitatud töötlejana. Vastutava töötlejana määrame isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ise. Volitatud töötlejana järgime isikuandmete töötlemisel vastutava töötleja kirjalikke juhiseid. Volitatud töötlejana töötleme isikuandmeid meie juriidilisest isikust kliendiga sõlmitud andmetöötluslepingust tuleneva kirjaliku juhise kohaselt.

 

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Säilitame isikuandmeid kuni see on õigusaktide kohaselt kohustuslik ja lubatud või Andmekaitse reeglites märgitud eesmärkide saavutamiseks vajalik. Säilitame isikuandmeid vähemalt kolm aastat.

Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumisel kustutame isikuandmed jäädavalt.

 

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus pöörduda IT Talent OÜ poole seadusest tulenevalt:

 • õigus taotleda infot selle kohta, milliseid andmeobjekti kohta käivaid isikuandmeid IT Talent OÜ töötleb; 
 • õigus isikuandmetega tutvuda;
 • õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist;
 • õigusaktides sätestatud aluste esinemisel, õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • õigus nõuda, et tema kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel.

Kustutame kogutud isikuandmed kohe, kui:

 • isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses need kogusime;
 • andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi;
 • andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes;
 • oleme isikuandmeid töödelnud ebaseaduslikult;
 • seadus seda nõuab.

Andmelekkest teavitamine

Andmelekkest teavitamiseks palume koheselt saata info aadressile info@ittalent.ee või helistada telefoninumbril +372 506 0627. Suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ning reageerime võimalikule rikkumisele koheselt.

 

Vaidluste lahendamine

Pooled püüavad lahendada kõik erimeelsused esmajoones läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, võivad pooled pöörduda Harju Maakohtusse. Füüsilisest isikust klient, kes ei sõlmi lepingut oma majandus- ja kutsetegevuses, võib oma õiguste rikkumise korral pöörduda ka kaebusega Tarbijakaitseameti poole. Samuti on andmesubjektil võimalik paluda oma õiguste teostamisel abi Andmekaitseinspektsioonilt.