IT Talent koolituse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 IT Talent OÜ  korraldab täiskasvanutele suunatud täiendkoolitust.

 

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 IT Talent OÜ õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, kutsestandarditest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.

2.2 IT Talent OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel valiku all „koolitused“, kus need on linkidena välja toodud koolitamise lühitutvustuse juures.

2.3 Õppekava koostamise eest vastutab juhataja. Koolituste õppekava täiendamine toimub vähemalt 2 korda aastas. 

2.4 Õppekava täiendame konverentsidel kogutud uute suundade, trendide ja muu info põhjal. 

2.5 Õppekava muudatused avalikustame veebilehel kohe pärast kinnitamist ja hiljemalt enne koolituse registreerimise avamist.

2.6 Õppekava koostamisel lähtume turunõudmistest ja sihtgrupi vajadustest. Meie koolitused on praktilise sisuga ning koolitaja ülesanne on aidata õppijatel saavutada õpiväljund. 

2.7 Õppekava koostamisel lähtume ka potentsiaalsete ja/või kaasaegsete tööandjate vajadustest.

 

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Suures osas on meie koolitajad õpetatava valdkonna praktikud ja professionaalid ning kõrgharidusega. Täpsem info meie koolitajate kohta on leitav siin: https://www.ittalent.ee/ee/teenused/koolitused/koolitajad.

3.2 Meie koolitajad osalevad kompetentsuse tõstmiseks erialastel koolitustel ja  konverentsidel. 

3.3 Koolitajate töötulemust hindame koolituse järgselt osalejate tagasiside alusel ja vajadusel teeme koolitajatele ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.

 

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Koolitused on IT Talent OÜ kodulehel leitavad vähemalt kuu aega enne nende toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda e-kirja (info@ittalent.ee) või telefoni teel (+372 506 0627).

4.2 Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse sisust, kuid eelistame väiksemaid õppegruppe võimalikult  individuaalse lähenemise tagamiseks.

4.3 Õppematerjalide kvaliteet. Koolitusel osalejad saavad mahukad õppematerjalid ja lisamaterjale (artiklid, video ja/või raamatud)  iseseisvaks õppimiseks. 

Paljude koolituste õppekavade koosseisu kuuluvad ka dokumendinäidised, mis on meie koolitajate koostatud.

4.4 Õpperuumide kvaliteet. Koolitusruume rendime heade koostööpartnerite käest. Kõik meie renditavad ruumid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele siseruumide osas. Meie õpperuumid on valgusküllased, õhurikkad, paraja temperatuuriga, varustatud tahvli ja tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne). Näide koostööpartnerist: Spring Hub coworking (Pärnu mnt 148, Tallinn). 

4.5 Psühhosotsiaalne õppekeskkond. Meie koolitajad lähtuvad oma töös andragoogilistest põhimõtetest, mille järgi on iga koolitusel osaleja võrdne partner õppeprotsessis. Meie koolitajad loovad turvalise psühhosotsiaalse õppekeskkonna, kus õppijad on võrdselt koheldud ja hoitud.

4.6 IT Talent OÜ ruumides on kõikidele õppijatele kättesaadav joogivesi, kohv ja tee.

 

5. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord

5.1 Iga koolituse lõpus täidavad osalejad internetipõhise tagasisideküsitluse, kus osalejad saavad teha ettepanekuid õppetöö sisu ja vormi täiustamiseks ja anda hinnangu:

  • koolituse sisule, 
  • enda arengule, 
  • õppematerjalidele, 
  • õppemetoodikale, 
  • tundide ülesehitusele (õppeprotsessi kiirus, õhkkond, selgituste arusaadavus, õpitava praktiseerimise võimalused jm),
  • õpetaja tööle, 
  • kursuse korralduslikule poolele.

5.2 Täidetud tagasisideküsitlusi analüüsitakse ja nende tulemusi arutatavad koolituse õpetajad ja juhtkond. Kord aastas tehakse tagasisideküsitluste koondanalüüs, et pakkuda veelgi paremat ja kvaliteetsemat teenust. 

5.3 Kui koolituse läbiviija osas on olnud tagasiside väga negatiivne (ja õppijatel jäävad õpiväljundid saavutamata õpetaja kehva töö tõttu) vähemalt kahel korral järjest, vahetame lektori välja.

5.4 Kogume ja analüüsime kõigi huvipoolte tagasisidet. Lisaks koolitusel osalejate tagasisidele kogume seda ka koolitajalt. Oleme analüüsinud ka rahastajalt saadud tagasisidet. Tagasiside läbiviimise eest vastutab koolitusjuht

 

OÜ IT Talent koolituse kvaliteedi tagamise kord kehtib alates 1.12.2020.